Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatok kezelésével összefüggésben a VK Pharma Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) mint adatkezelő, ezúton tájékoztatja a Törzsvásárlói Kártyával rendelkező érintetteket (továbbiakban: Kártyatulajdonos) a Törzsvásárlói Kártya Rendszerben (a továbbiakban Törzsvásárlói Rendszer) való részvételükkel összefüggő és általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint a Kártyatulajdonos jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
 

Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

Jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden Kártyatulajdonos számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

Adatkezelő tiszteletben tartja a Kártyatulajdonos személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli.

 

Kártyatulajdonos az adott Kulcs Patikában, a Törzsvásárlói Kártya igényléséhez szükséges igénylőlap kitöltésével és az adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozatának aláírásával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez

 

1.      Adatkezelő megnevezése

 

Név: VK-Pharma Kft.

Székhely: 6100,Kiskunfélegyháza,Attila utca 1.

Levelezési cím: 6100,Kiskunfélegyháza,Attila utca 1.

Cégjegyzékszám: Cg. 03-09-118330        

Adószám:14808124-2-03                         

E-mail cím: info@mgytp.hu  

Telefonszám: 62-200-014                         

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-77080/2014.

                  

2.      Definíciók

 

a.       Érintett/Kártyatulajdonos: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

b.      Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

c.       Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

d.      Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

e.       Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - jelen esetben az Adatkezelő -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

f.       Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

g.       Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

h.      Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

i.       Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

j.       Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

k.      Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

l.       Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

m.     Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

n.      Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

3.      Adatkezelés célja

 

Adatkezelő a Kártyatulajdonos által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten kezeli és tárolja, kizárólag a Törzsvásárlói Kártya adatainak feldolgozása és kiállítása, valamint az Adatkezelő által megrendezésre kerülő rendezvényekről, kereskedelmi akciókról, promóciókról, tevékenységéről való tájékoztatás (hírlevél küldése) érdekében használja fel.

 

4.      Adatkezelés jogalapja

 

Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Kártyatulajdonos önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást, a Kártyatulajdonos az egyes adatkezelések tekintetében a törzsvásárlói Kártya igénylőlap kitöltésével és az adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozatának aláírásával adja meg.

 

5.      Adatkezelés időtartama

 

A Kártyatulajdonos a Törzsvásárlói Kártya igénylőlap kitöltése illetve az adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozatának kitöltése és aláírása során az Adatkezelő részére megadott személyes adatainak kezelése az adatok önkéntes megadásával kezdődik és a Kártyatulajdonos törlési kérelmének Adatkezelő általi teljesítéséig tart.

Adatok törlésének határideje a Kártyatulajdonos törlési kérelmének, Adatkezelőhöz történő beérkezését követő 2 munkanap.

 

6.      Kezelt adatok köre

 

A Kártyatulajdonos a Törzsvásárlói Kártya igénylőlap kitöltése illetve az adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozatának kitöltése során a következő adatokat köteles megadni az Adatkezelő részére:

 

Törzsvásárlói Kártya kitöltése során a Kártyatulajdonos a következő adatokat köteles megadni az Adatkezelő részére:

 

Név:

Lakcím:

Születési hely, idő:

Email cím:

Mobil telefonos elérhetőség:

 

A hozzájáruló nyilatkozat aláírását megelőzően a Kártyatulajdonos a következő adatokat köteles megadni az Adatkezelő részére:

 

Név:

Lakcím:

Születési hely, idő:

Adóazonosító jele:

Email cím:

Anyja születési neve:

Állampolgárság:

Személyazonosító okmány száma:

Lakcímkártya száma:

 

7.      Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, adatovábbítás

 

Az adatokat az Adatkezelő, az Adatkezelő belső munkatársai illetve a Törzsvásárlói Rendszerben résztvevő Kulcs Patika jogosult megismerni, ahol a Kártyatulajdonos a Törzsvásárlói Kártyát közvetlenül igényelte, illetve ahol a kedvezményt igénybe vette. Az előzőekben megjelölt személyek a Kártyatulajdonos személyes adatait nem teszik közzé, harmadik személyek részére engedély nélkül nem adják át és csak az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

 

A Törzsvásárlói Rendszerben való részvétellel és a személyes adatok önkéntes megadásával a Kártyatulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az adott Kulcs Patika, ahol a Törzsvásárlói Kártyát igényelte, az adatait az Adatkezelő központi rendszerébe feltöltse és továbbítsa az Adatkezelő részére.

 

A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a Törzsvásárlói Kártya igénylésével egy időben, Bonusz +Prémium kártyát igényeljen. A Bonusz +Prémium kártya a PRÉMIUM Egészségpénztár tulajdonát képezi (Pénztár tevékenységi engedély száma: PSZÁF/IV/294/2002, E 381, Pénztár adószáma: 18177734-2-42), mellyel összefüggésben a PRÉMIUM Egészségpénztár válik adatkezelővé. Amennyiben a Vásárló a Törzsvásárlói Kártya igénylőlapon erre biztosított felület kitöltésével Bonusz +Prémium kártyát igényel, és kifejezetten hozzájárul, ahhoz (jelölőnégyzet bejelölésével), hogy a VK-Pharma Kft. a Vásárló adatait továbbítsa a PRÉMIUM Egészségpénztár felé annak érdekében, hogy a Vásárló részére a Bonusz +Prémium kártya kiállításra kerülhessen. A Bonusz +Prémium kártyával összefüggő adatkezelésre és a felhasználására a PRÉMIUM Egészségpénztár adatkezelési tájékoztatója illetve kártya szabályzata irányadó. (elérhető itt)

 

8.      Adatbiztonság

 

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Kártyatulajdonosok által neki megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

 

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

 

9.      Kártyatulajdonos jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

9.1.   Tájékoztatáshoz való jog

 

Kártyatulajdonos bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

 

Adatkezelő a Kártyatulajdonos kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

A Kártyatulajdonos bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 

9.2.   Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

 

A Kártyatulajdonos bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. Kártyatulajdonos kérheti továbbá, adatainak zárolását. Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Kártyatulajdonos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Kártyatulajdonost, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Kártyatulajdonos jogos érdekét nem sérti.

 

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

9.3.   Kártyatulajdonos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

 

Kártyatulajdonos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

9.4.   Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 

         Név:                     VK Pharma Kft.

         Levelezési cím:     6100,Kiskunfélegyháza,Attila utca 1.

         E-mail:                 info@mgytp.hu

 

9.5.   A Kártyatulajdonos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 

1.      Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; ugyfelszolgalat@naih.hu ; www.naih.hu ) fordulhat vagy

 

2.      Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

 

10.    Hírlevél

 

A Kártyatulajdonos, a Törzsvásárlói Kártya igénylőlap kitöltése során feliratkozhat hírlevélre, melynek keretében az Adatkezelő a Kártyatulajdonos által megadott email címre direkt marketing elemeket tartalmazó hírlevelet küld a tevékenységével, általa nyújtott szolgáltatással, a Törzsvásárlói Rendszerrel, a Törzsvásárlói Kártyával megszerezhető pontok beváltásával, az aktuális akciókkal, promóciókkal kapcsolatban, továbbá ahhoz, hogy személyes adatait statisztika készítés céljára használja fel.

 

A Kártyatulajdonos korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Adatkezelő minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Kártyatulajdonost.  A Törzsvásárlói Kártya igénylőlap kitöltésével illetve az adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozatának kitöltése során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak a Kártyatulajdonos kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

 

11.    Egyéb rendelkezések

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Kártyatulajdonosok előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Kártyatulajdonos a Törzsvásárlói Rendszerben való további részvételével ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat.

 

Amennyiben a Kártyatulajdonos a Törzsvásárlói Rendszerben való részvétele érdekében harmadik fél adatait adta meg vagy bármilyen más módon kárt okozott, Adatkezelő jogosult a Kártyatulajdonossal szembeni kártérítés érvényesítésére.

 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Kártyatulajdonos e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Kártyatulajdonost terheli, aki az e-mail címet megadta.

 

Adatkezelő fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Adatkezelő a fenti esetekben jogosult a Kártyatulajdonos törzsvásárlói kártyáját bevonni, a Törzsvásárlói Rendszerből kizárni. Ilyen esetben Adatkezelő a Kártyatulajdonost a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

 

Jelen Adatkezelési Szabályzat [2014.07.24.] napjától érvényes.

Az Adatkezelési Szabályzat elérhető és letölthető itt. [www.kulcspatika.hu/bonusz-adatvedelmi-nyilatkozat]