Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

 

A Kulcs Patika ingyenes és országos terjesztésű sajtótermékben meghirdetett nyereményjátékban való részvételre vonatkozóan

Jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza a 2017.11.10-től meghirdetett és a Kulcs Patika ingyenes és országos terjesztésű Kedvezmény Katalógus elnevezésű sajtótermékben ( a továbbiakban Újság) megjelentetett nyereményjátékban (továbbiakban Játék) való részvétellel összefüggő, és a Kulcs Patikák Zrt 2161 Csomád József Attila u 73. (a továbbiakban: Szervező) által végzett adatkezelésre vonatkozó feltételeket és szabályokat.

 

Szervező adatai

Név:                                    Kulcspatikák Zrt.

Székhely:                            2161, Csomád, József Attila u. 73.

Levelezési cím:                  1117 Budapest, Hunyadi János út 16.

Adószám:                           25997527-2-13

E-mail cím:                         office@kulcspatika.hu        

Telefonszám:                      06-1-4449090

                                     

Bejegyző hatóság:          NAIH

NAIH szám:                    NAIH-134833/2017

 

Nyeremény: Szervező által nyereményként felajánlott és kisorsolásra kerülő tárgynyeremény vagy Szervező által nyújtott szolgáltatás.

Játékos: minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki adatainak önkéntes megadásával részt vesz a Szervező által meghirdetett Játékban.

Nyertes(ek): az a Játékos, aki a Szervező által meghirdetett Játékban megnyerhető Nyeremény nyertese lesz.

Honlap: www.kulcspatika.hu/jatek

A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, a Játék Játékszabályzatát és a Szervező Adatkezelési Tájékoztatójában foglalt rendelkezéseit.

A Játékos kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a Játékban való részvételhez megadott személyes adatai megfelelnek a valóságnak, mely felelősségvállalással Játékos mentesíti a Szervezőt harmadik személyek irányába felmerülő kártérítési vagy egyéb kötelezettség alól.

A Játékos a Játékban való részvételével egyértelműen és önként hozzájárul ahhoz, hogy a Játékban való részvételhez megadott adatai (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Játékban megnyerhető Nyeremény kisorsolása, a Nyertes(ek) értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából.

Szervező a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok nem harmadik személy adatai. E felelősségvállalásra tekintettel a megadott adatokkal összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Játékost terheli, aki az adatokat megadta a Szervező részére, a Játékban való részvételhez.

1.            Adatkezelés jogalapja

A Szervező általi adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Játékos önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. Szervező a Játékos személyes adatait rendelkezéseinek szem előtt tartásával, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között. A hozzájárulást a Játékos a Játékban való részvételhez szükséges adatok önkéntes megadásával adja meg Szervező részére.

2.            Adatkezelés célja

A Szervező által szervezett Játékban megnyerhető Nyeremény Nyertes(ei)ének kisorsolása, Nyereményének átadása, kézbesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése.

Szervező a Játékos adatait a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottaktól eltérő célokra nem használja fel.

3.            Adatkezelés ideje

A Szervező a Játékban résztvevő Játékos adatait kizárólag a Játék érvényességi ideje alatt kezeli és a Játék érvényességi idejének lejártával, vagyis a Nyertes(ek) személyének kisorsolásával - a Nyertes(ek) adatainak kivételével - minden, a Játékos által megadott adat törlésre kerül a Szervező rendszeréből, melyek a későbbiekben nem lesznek helyreállíthatóak.

A Nyertes önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szervező a sorsolást követően a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában, tárolja, rögzítse, kezelje.

3.1 Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szervező illetve Szervező belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Szervező a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szervező az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Név: Wolf Zita

Székhelye: 1117 Budapest, Hunyadi János út. 16. 

Email: wolf.zita@kulcspatika.hu

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

4.            Játékos jogai, kötelezettségei

Tájékoztatás kérése

A Szervező a Játék ideje alatt bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését vagy zárolását az alábbi e-mail címen: marketing@kulcspatika.hu

Szervező a Játékos kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szervező a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást a Játékos részére.

Játékos bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel közvetlenül a Szervezőhöz fordulhat a fent megadott elérhetőségein keresztül.

Személyes adatok helyesbítésére, zárolására, törlésére vonatkozó kérelem

A Játékos bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, zárolását vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szervező a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók és a Játékos a törlést követően már nem vesz, vehet részt a Játékban.

Szervező a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Játékost írásban értesíti, a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül. Ha a Szervező az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

5.            Jogorvoslat

A Szervezőhöz benyújtott kifogás

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szervezőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szervező a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet 15 napon belül írásban tájékoztatja.

Ha a Játékos nem ért egyet Szervező adatkezelési gyakorlatával, az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

             1.            a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.

             2.            Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

6.            Adatbiztonság

Szervező kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

7.            Egyéb rendelkezések

A Nyertes(ek) hozzájárul ahhoz, hogy nevét és telefonszámát a Szervező a Honlapján és Facebook oldalán közzétegye és a Nyeremény átadásával kapcsolatos ügyintézés érdekében felhasználja

Amennyiben a Játékos a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg és ezzel bármilyen módon kárt okozott a Szervezőnek, a Szervező jogosult a Játékossal szembeni kártérítés érvényesítésére.

Jogsértés gyanúja esetén, Szervező minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Nyertes tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a Szervező reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.

Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek Honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2017.11.10.

Az Adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el: www.kulcspatika.hu/jatek