Kártyaszabályzat

Törzsvásárlói Kártya Rendszer Szabályzat

 

1.      Üzemeltető

 

A Kulcs Patikák Törzsvásárlói Kártya Rendszerben (a továbbiakban Kártyarendszer) való részvétel feltételeit, a Kártyarendszer szerves részét képező Törzsvásárlói kártya (a továbbiakban Törzsvásárlói Kártya) kiváltásának feltételeit, az arra történő pontgyűjtés valamint a pontok felhasználásának, beváltásának feltételeit a www.kulcspatika.hu weboldal tulajdonosa a VK-Pharma Kft. határozza meg

 

Név:                              VK Pharma Kft.

Székhely:                       6100,Kiskunfélegyháza,Attila utca 1.

Levelezési cím:              6100,Kiskunfélegyháza,Attila utca 1.

Adószám:                      14808124-2-03

Cégjegyzékszám:           Cg. 03-09-118330

Weboldal:                      www.kulcspatika.hu

 

A Kártyarendszer egy olyan rendszer, ahol a Kártyarendszerben résztvevők (a továbbiakban Vásárló) a jelen Szabályzatban feltüntetett Kulcs patikákban (a továbbiakban Kulcs Patika) Törzsvásárlói kártyát igényelhet és a Kulcs Patikákban a történt vásárlások során a Törzsvásárlói Kártya által azonosított Vásárló a tagpatikától függően azonnali %-os kedvezményt adhat a nem támogatott un. OTC gyógyszerek árából. Ezen felül a Törzsvásárlói Kártyával történő azonosítás melletti vásárlások alapot adhatnak különféle a Törzsvásárlói Kártya kibocsátója által indított nyereményjátékokban.

 

A Vásárló köteles a Törzsvásárlói Kártyáját minden alkalommal a Kulcs Patika pénztáránál bemutatni ahhoz, hogy a vásárlások során keletkező pontjai jóváírásra kerüljenek.

 

2.      Törzsvásárlói Kártya igénylése

 

A Kártya termékvásárlás nélkül, ingyenesen igényelhető a Kulcs Patikákban.

 

A Kártya rendszerben való részvételhez a Vásárlónak nem kell mást tennie, minthogy kitölti a Törzsvásárlói Kártya igénylőlapot az adott Kulcs Patikában és azt a Kulcs Patikában közvetlenül leadja. A Törzsvásárlói Kártya igénylőlap helyszínen történő kitöltésével, aláírásával és a Kulcs Patikában történő leadásával a Vásárló elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat.

A személyes adatok kezeléséhez szükséges Hozzájáruló nyilatkozat Kulcs Patikában történő kitöltésével és aláírásával a Vásárló egyértelműen és önként hozzájárul ahhoz, hogy a VK Pharma Kft. az adatait kezelje mindaddig, amíg a Törzsvásárlói Rendszerben részt vesz.

A Törzsvásárlói Kártya a VK Pharma Kft. tulajdonát képezi, melynek értelmében a Vásárló nem jogosult annak értékesítésére vagy egyéb módon történő elidegenítésére.

 

A Törzsvásárlói Kártya nem fizetőeszköz, nem minősül hitelkártyának vagy fizetési eszköznek, kizárólag a tulajdonos azonosítására szolgál. 

 

A Törzsvásárlói Kártya igénylőlapon a Vásárló kizárólag a saját adatait adhatja meg.

 

Az igénylőlap kitöltését követően a Vásárló a Törzsvásárlói Kártyát a Kulcs Patikában azonnal megkapja VAGY  a Kártya kiállítását követően azt a VK Pharma Kft. postai úton juttatja el a Vásárló részére az igénylőlapon feltüntetett lakcímére.

 

A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a Törzsvásárlói Kártya igénylésével egy időben, Bonusz +Prémium kártyát igényeljen. A Bonusz +Prémium kártya a PRÉMIUM Egészségpénztár tulajdonát képezi (Pénztár tevékenységi engedély száma: PSZÁF/IV/294/2002, E 381, Pénztár adószáma: 18177734-2-42), mellyel összefüggésben a PRÉMIUM Egészségpénztár válik adatkezelővé. Amennyiben a Vásárló a Törzsvásárlói Kártya igénylőlapon erre biztosított felület kitöltésével Bonusz +Prémium kártyát igényel, és kifejezetten hozzájárul, ahhoz (jelölőnégyzet bejelölésével), hogy a VK-Pharma Kft. a Vásárló adatait továbbítsa a PRÉMIUM Egészségpénztár felé annak érdekében, hogy a Vásárló részére a Bonusz +Prémium kártya kiállításra kerülhessen. A Bonusz +Prémium kártyával összefüggő adatkezelésre és a felhasználására a PRÉMIUM Egészségpénztár adatkezelési tájékoztatója illetve kártya szabályzata irányadó. www.kulcspatika.hu/kartyaszabalyzat
 

3.      A Törzsvásárlói Kártya igénylésére jogosultak körének meghatározása

 

A Törzsvásárlói Kártyát kizárólag nagykorú természetes személyek igényelhetnek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok nem jogosultak a Törzsvásárlói Kártya igénylésére.

 

A Törzsvásárlói Kártyán megtalálható azonosító kód minden Vásárlót külön azonosít.

 

A Törzsvásárlói Kártya névre szóló, kizárólag a Törzsvásárlói Kártyán szereplő személyt jogosítja kedvezményes vásárlásra. A Törzsvásárlói Kártyát csak annak tulajdonosa használhatja (tehát nem átruházható). A Vásárló jelenléte a Törzsvásárlói Kártya használata során szükséges, ezért a Törzsvásárlói Kártyát elfogadó Kulcs Patika dolgozója kérheti a Vásárló személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását.

 

A Vásárló felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért, a téves, hiányos adatok következményeiért saját maga felel. A hiányosan, olvashatatlanul kitöltött, valamint áthúzott adatok a kártyaigénylés során nem vehetők figyelembe és ez esetben új igénylésre van szükség, melyről a VK Pharma Kft. a Vásárlót postai úton vagy e-mailben tájékoztatja.

 

Minden Vásárló kizárólag csak egy Törzsvásárlói Kártyát igényelhet, minden további Kártya igénylése a VK Pharma Kft. illetve Kulcs Patika részéről elutasításra kerül, ha a nyilvántartásban szereplő adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy az adott Vásárló részére már Törzsvásárlói Kártya kiállításra került.

 

A Kártya igénylőlapon a Vásárló a következő adatok megadására kötelezett:

 

-        név (vezetéknév, keresztnév),

-        születési idő,

-        lakcím,

-        e-mail cím.

-        Mobil telefonszám

 

A Vásárló köteles a személyes adataiban (lakcím, elektronikus cím, vezetéknév (név), telefonszám) bekövetkező változását a lehető legrövidebb időn belül jelezni a VK Pharma Kft. felé.

 

A Törzsvásárlói Kártya kibocsátásának és a Vásárló rendelkezésére bocsátásának célja, hogy kedvezményekben részesítse a Törzsvásárlói Kártya jogosultját és biztosítsa a Kártyatulajdonos részére, hogy amikor a Kulcs Patikában vásárol és bemutatja a Törzsvásárlói Kártyáját, akkor a Törzsvásárlói Kártya bemutatásával megszerzett pontokat később az adott Kulcs Patikában meghatározott mértékű kedvezményre váltsa, vagy meghatározott áru vagy szolgáltatás kedvezményes áron történő megvásárlását vehesse igénybe.

 

A Törzsvásárlói Kártya a következő Magyarország területén megtalálható Kulcs Patikákban  használhatóak fel: www.kulcspatika.hu/patikak

 

A Törzsvásárlói Kártya által nyújtott kedvezmény nem vonható össze más akciókkal, vagy egyéb kedvezményekkel, kivételt képez ez alól az az eset, ha az adott Kulcs Patika promóciós anyagában, akciós szabályzatában, vagy a www.kulcspatika.hu weboldalon külön említésre kerül annak lehetősége.

 

A Vásárló kötelezi magát többek között – de nem kizárólagosan – arra, hogy:

 

•        garantálja a Törzsvásárlói Rendszerhez csatlakozáskor feltüntetett adatainak pontosságát,

•        biztosítja, hogy a VK Pharma Kft. felé kommunikált adatai, amelyek lehetővé teszik a Vásárlóval való kapcsolatfelvételt (postai cím, e-mail, stb.) biztonságosak, és kizárólag a Törzsvásárlói Kártya jogosultja használja őket,

•        a VK Pharma Kft-t és a Kulcs Patikákat felmenti a felelősség alól a Vásárló által a Törzsvásárlói Rendszer keretében megszerzett előnyök (úgymint pontok, egyéb kedvezmények) harmadik személy által történő engedély nélküli felhasználása esetén,

•        tájékoztatja a VK Pharma Kft.-t vagy a Kulcs Patikát a Törzsvásárlói Kártyájának bármilyen nem engedélyezett használatáról, elvesztéséről.

 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Törzsvásárlói Kártya jogellenes használata – a VK Pharma Kft. - elbírálása alapján maga után vonhatja:

 

•        a Törzsvásárlói Kártya letiltását,

•        a Vásárló részére a VK Pharma és a Kulcs Patika által jogosulatlanul (pl. harmadik személy részére kiállított Törzsvásárlói Kártya használatával juttatott kedvezméyn) juttatott összegek Vásárló általi visszatérítését,

•        a Vásárlóval szemben indított büntető- és polgári eljárásokat.

 

 

4.      Elveszett, ellopott vagy megrongálódott Kártya pótlása, cseréje

 

Amennyiben a Vásárló Törzsvásárlói Kártyája elveszett vagy azt ellopták, a lehető leghamarabb köteles értesíteni a VK Pharma Kft.-t. A Törzsvásárlói Kártyát a VK Pharma ez esetben érvényteleníti, letiltja és helyette új Törzsvásárlói Kártya kerül kibocsátásra.

 

A Kártya pótlása, illetve cseréje a Kulcs Patikában történik, ahol a Vásárló az új Törzsvásárlói Kártyát az igénylőlap kitöltése után azonnal átveheti.

A Törzsvásárlói Kártya pótlása vagy cseréje csak pontosan megadott adatok esetén lehetséges. Az igénylőlapon pontosan fel kell tüntetni az eredeti Törzsvásárlói Kártya számát, vagy annak hiányában a Törzsvásárlói Kártyához tartozó nevet és címet. (Nem elegendő csak a név, vagy csak a cím megadása, mert ez nem biztosítja az elveszett Törzsvásárlói Kártya pontos azonosítását.) Ha a megadott név és cím kombinációhoz az adott Kulcs Patika a nyilvántartásban nem talál Törzsvásárlói Kártyát, akkor a csere, illetve pótlás nem lehetséges.

 

A Törzsvásárlói Kártya pótlása, illetve cseréje során az elveszett, ellopott vagy megrongálódott Törzsvásárlói Kártya végleges letiltásra kerül, az eredeti Törzsvásárlói Kártya nem használható többé, azon az adatok visszaállítása nem lehetséges.

 

A Törzsvásárlói Kártya pótlása, illetve cseréje díjmentes.

 

Az új Törzsvásárlói Kártya a réginek megfelelő pontok kerülnek jóváírásra, azok nem vesznek el.

 

5.      Szabálytalanul szerzett kártyák

 

Szabálytalanul szerzettnek minősül a Törzsvásárlói Kártya akkor, ha nem a megfelelő jelentkezési lap kitöltésével jutottak hozzá, vagy bármilyen módon hamisították, megrongálták, illetve ha a Vásárló nem valós adatok alapján kéri annak elkészítését.

 

Amennyiben a Vásárló szabálytalanul szerzett Törzsvásárlói Kártyát szeretne használni, a Törzsvásárlói Kártya letiltásra kerül.

 

A Kulcs Patika dolgozója ilyen esetben jogosult azonnal bevonni azt a használni kívánt Törzsvásárlói Kártyát, amelynek elvesztését, más általi eltulajdonítását vagy meghibásodását előzetesen bejelentették.  A Kulcs Patika dolgozója a Törzsvásárlói Kártyát használni szándékozó adatait jogosult feljegyezni.

 

6.      Pontok

 

A pontokat a Kulcs Patikákban lehet megszerezni. A pontok számításának és megszerzésének feltételei Kulcs Patikánként eltérhetnek, mint ahogy a kedvezmény fajtájának, mértékének nyújtása is. Adott patikára jellemző feltételeket megtalálja a tagpatikában kifüggesztve.

 

Az így összegyűjtött pontok felhasználására kétféleképpen kerülhet sor:

 

1.      a pontok bizonyos áruk vagy szolgáltatások kedvezményes megvásárlására jogosítják fel a Vásárlót vagy

2.      A Törzsvásárlói Kártya tulajdonosa Kulcs Patikától függően termékcsoportonként bizonyos %-os azonnali kevezményt kaphat.

 

Kizárólag a Vásárló tényleges vásárlása szolgálhat a szerzett pontok alapjául.

 

Amennyiben a pontok beváltásakor felmerül annak lehetősége, hogy a Vásárló pontjainak alapjául nem a Vásárló tényleges vásárlásai szolgáltak, a pontok nem válthatók be, illetőleg a Kulcs Patika jogosult az ügy VK Pharma Kft. általi kivizsgálásáig a pontok beváltását visszatartani vagy a kedvezmény igénybevételét megtagadni.

 

Nem szerezhet pontot az a Vásárló, akinél nincs ott a vásárláskor a Törzsvásárlói Kártyája. A vásárláskor kapott számla későbbi bemutatásával sem írhatók jóvá a Törzsvásárlói Kártyára e vásárlás pontjai.

 

Bármilyen kifogás az összegyűjtött pontokkal kapcsolatban csak a vásárláskor kapott számlák vagy nyugták bemutatása mellett fogadható el. Amennyiben a Kulcs Patika számítógépes rendszerének meghibásodása miatt a szerzett pontok nem írhatók jóvá, a pontokat kizárólag a Kulcs Patikánál

kiállított jegyzőkönyv alapján lehet utólag a Törzsvásárlói Kártyán jóváírni. A pontok jóváírhatóságáról a VK Pharma Kft. dönt.

 

A Vásárló bármikor kérheti, hogy a Kulcs Patika vagy a VK Pharma Kft. adjon tájékoztatást az összegyűjtött pontjainak számára vonatkozóan.

 

A pontok csak e Törzsvásárlói Rendszerben érvényesek, nem köthetők össze más akciókkal, kivéve, ha a magazin illetve az időszakosan meghirdetett promóció, speciális ajánlat erre kifejezett lehetőséget biztosít.

 

A Törzsvásárlói Kártya létrehozását megelőző vásárlások összege nem kerül figyelembe vételre és nem válthatóak pontokra.

 

7.      Egyéb rendelkezések

 

A VK Pharma Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartását ellenőrizze. A rendelkezések be nem tartása esetén a VK Pharma Kft. fenntartja a jogot, hogy bármilyen, a Vásárlónak járó aktuális vagy folyamatban lévő előny biztosítását felfüggessze vagy érvénytelenítse, illetve hogy a Vásárló Törzsvásárlói Kártyáját deaktiválja.

 

Amennyiben a Törzsvásárlói Kártyával visszaélés történik, a VK Pharma Kft. jogosult az illető magánszemély Vásárló részvételét a Törzsvásárlói Rendszerben megszüntetni, beleértve a Törzsvásárlói Kártyához kapcsolt kedvezményeket is.

 

A VK Pharma Kft. jogosult a jelen szabályzatot a Vásárlók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A tájékoztatást a VK Pharma Kft. a módosított Szabályzat hatálybalépést megelőző kellő időben honlapján, a www.kulcspatika.hu/bonusz weboldalon közzéteszi. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően válnak hatályossá a Vásárlóval szemben.

 

A VK Pharma Kft. nem vállal felelősséget a Törzsvásárlói Kártyával kapcsolatos visszaélésekért, valamint a Törzsvásárlói Kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése miatti károkért.

 

A Törzsvásárlói Kártya a hűségprogram teljes időtartama alatt érvényes. A VK Pharma Kft. jogosult bármikor megváltoztatni vagy megszűntetni a Törzsvásárlói Rendszerét anélkül, hogy döntését indokolnia kellene vagy az így keletkezett károk után kártérítést kellene fizetnie.

 

A VK Pharma Kft.- nek jogában áll megváltoztatnia a pontszerzés feltételeit anélkül, hogy döntését indokolnia kellene vagy az így keletkezett károk után kártérítést kellene fizetnie.

 

Jelen Szabályzat hatályba lépésének ideje 2014.07.24.

Jelen Szabályzat letölthető a következő linken: www.kulcspatika.hu/kartyaszabalyzat